Listening to your view

23 January 2012
We at St. Benedict's College are always happy to hear from all our stakeholders, Parents, Pupils on any changes or suggestions they would like to see implemented.  We particularly want to hear views from our newcomer pupils and the community they represent.
 
Irish
Táimid ag Coláiste Naomh Benedict's gcónaí breá sásta cloisteáil ó gach lenár bpáirtithe leasmhara, tuismitheoirí, daltaí ar aon athruithe nó moltaí ar mian leo a fheiceáil i bhfeidhm. Ba mhaith linn go háirithe chun éisteacht le tuairimí ó dhaltaí ár newcomer agus an pobal ndéanann siad ionadaíocht dóibh.

Portuguese
Nós, da Faculdade de São Bento estão sempre dispostos a ouvir de todos os nossos parceiros, pais, alunos sobre quaisquer alterações ou sugestões que gostariam de ver implementadas. Queremos especialmente para ouvir a opinião de nossos alunos e recém-chegado à comunidade que representam.

Lithuanian
Mes at St Benedict's College visada malonu girdėti iš visų mūsų suinteresuotosios šalys, tėvai, mokiniai apie visus pasikeitimus ar pasiūlymų, jie norėtų, kad būtų įgyvendintos. Mes visų pirma norime išgirsti nuomones iš mūsų naujoku mokiniu ir bendruomenei jie atstovauja.
 
Polish
My w szkole św Benedykta zawsze chętnie usłyszeć od wszystkich zainteresowanych stron, rodziców, uczniów o wszelkich zmianach lub sugestiach, które chcieliby zobaczyć w zyciu. Szczególnie chcemy usłyszeć poglądy od naszych uczniów nowicjuszy i społeczności, które reprezentują.
 
Filipino
Namin sa St Benedict's College ay laging masaya na makarinig mula sa lahat ng aming mga parokyano, mga magulang, mga nag-aaral sa anumang mga pagbabago sa mga mungkahi o nais nilang makita ang ipinatupad. Namin lalo na gusto marinig view mula sa aming mga nag-aaral bagong dating at ang komunidad ay kumakatawan sa mga ito.

Slovak
Sme na Vysokej škole svätého Benedikta sa vždy radi vypočujeme všetky zainteresované strany, rodičia, žiaci na akékoľvek zmeny či návrhy, že by si želal, aby vykonávanie. Zvlᚻ chcem počuť názory našich žiakov nováčik a komunity, ktoré zastupujú.
Comments
beverley kirkpatrick
on Apr 14, 2010, 12:50:17 said...
i think that everbody should be treated the the same and to be able to be themsleves and not to be judged on how they look
New Comments

qwdq2wd